Obchodné podmienky

Všeobecné informácie

niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, e-mail: slovensko@pureskinfood.net (ďalej len „dodávateľ“ alebo „niceshops GmbH“) sa špecializuje na dizajn internetových obchodov a logistické spracovanie v oblasti E-Commerce v rôznych produktových segmentoch.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú obchodovanie prostredníctvom internetového obchodu na stránke: www.pureskinfood.sk.

Zákazníkmi sú zvyčajne spotrebitelia v zmysle § 1 ods. 1 bod 2 a § 1 odsek 3 KSchG (rakúskeho zákona na ochranu spotrebiteľa), ale tiež podnikatelia v zmysle § 1 odsek 1 bod 1 KSchG (rakúskeho zákona na ochranu spotrebiteľa).

Z dôvodu lepšej čitateľnosti sa rodovo špecifická diferenciácia nerobí, a to bez akéhokoľvek úmyslu diskriminovať. Všetky pohlavia sú oslovované rovnako.

Uznanie VOP

Zákazník berie na vedomie tieto podmienky a súhlasí s nimi tým, že tieto podmienky akceptuje.

Všetky obchodné vzťahy medzi dodávateľom a zákazníkom sa riadia týmito obchodnými podmienkami v znení platnom v čase uzavretia transakcie. Tieto obchodné podmienky nahrádzajú všetky všeobecné obchodné podmienky zákazníka.

Doložka o ochrane

Zahrnutie všeobecných zmluvných podmienok alebo zmluvných podmienok zákazníka, ktoré sa odchyľujú od týchto zmluvných podmienok, bude odmietnuté, pokiaľ nie sú výslovne uznané spoločnosťou niceshops GmbH.

Uzavretie zmluvy

Objednávateľ kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“ predloží záväznú ponuku na uzavretie zmluvy so zhotoviteľom. Zhotoviteľ nie je povinný prijať túto ponuku. Pred konečným odoslaním objednávky má zákazník ešte jednu príležitosť skontrolovať, či v nej nie sú chyby, a prípadne ich opraviť.

Zhotoviteľ po prijatí objednávky od zákazníka potvrdí prijatie prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú zákazníkom („potvrdenie objednávky“). Tento e-mail nepredstavuje oficiálne potvrdenie objednávky zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ môže objednávku potvrdiť v ďalšom e-maile („potvrdenie objednávky“) alebo odoslaním objednaného tovaru. Zákazník je viazaný na prípadné dotazy a potvrdenie po dobu do troch dní.

Aby bolo možné získať služby a tovar elektronicky od dodávateľa, zákazníci sa budú musieť zaregistrovať v online obchode. Zákazník je povinný v priebehu obchodného vzťahu poskytnúť pravdivé a úplné informácie a neustále udržiavať svoje údaje v aktuálnom stave. So svojimi údajmi musí zaobchádzať dôverne a chrániť ich pred neoprávneným prístupom. Ak má zákazník podozrenie na zneužitie tretími stranami, musí o tom okamžite informovať dodávateľa.

Zákazník sa musí zdržať všetkých opatrení, ktoré by mohli ohroziť alebo zhoršiť technickú dostupnosť online obchodu (vrátane kybernetických útokov). Takéto správanie bude stíhané.

Uloženie textu zmluvy

Obsah zmluvy, t. j. údaje o zákazníkovi týkajúce sa procesu objednávky ukladá spoločnosť niceshops GmbH a zákazník si ich môže pozrieť v časti „Môj účet“ - „Moje objednávky“. Potvrdenie o objednaní pošle niceshops GmbH na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje iba na spotrebiteľov.

Zákazník môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom predaja na diaľku do 14 dní. Informácie o vrátení nájdete tu.
Okrem toho Vám v rámci tejto lehoty poskytujeme predĺžené právo na zrušenie o 16 dní.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník ako spotrebiteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste Vy alebo Vami uvedená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar. Dodávateľ ďalej poskytuje predĺžené právo na odstúpenie od zmluvy o 16 dní na túto lehotu. Zákazník tak má 30 dní na odstúpenie od zmluvy.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musí zákazník informovať dodávateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, telefonicky alebo e-mailom).

Zákazník na to môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Na dodržanie lehoty na zrušenie stačí, ak zákazník odošle oznámenie o uplatnení práva na zrušenie pred uplynutím lehoty na zrušenie.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tieto zmluvy:

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmlúv uzatvorených na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, ktoré sa týkajú:

 • služby, ak spoločnosť niceshops GmbH poskytla službu v plnom rozsahu. Avšak iba v prípade, že spoločnosť niceshops GmbH začala plniť zmluvu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 11 FAGG* na Vašu výslovnú žiadosť (§ 10 FAGG*) a Vy ste
  • pred začatím poskytovania služieb potvrdili, že po úplnom splnení zmluvy stratíte právo na odstúpenie od zmluvy,
   alebo
  • niceshops GmbH konkrétne požiadala o návštevu za účelom vykonania opravy,
 • tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu, na ktoré niceshops GmbH nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť v lehote na odstúpenie od zmluvy,
 • tovaru, ktorý je vyrobený podľa špecifikácií zákazníka alebo je jednoznačne prispôsobený jeho osobným potrebám,
 • tovaru, ktorý sa môže rýchlo kaziť alebo ktorého dátum spotreby by bol čoskoro prekročený (napríklad rýchlo sa kaziace potraviny),
 • tovaru, ktorý je dodávaný zapečatený a nie je vhodné ho vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak jeho pečať bola po doručení odstránená (napríklad hygienické alebo ošetrujúce produkty),
 • tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré však nie je možné dodať skôr ako po 30 dňoch od uzavretia zmluvy a ktorých aktuálna hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktorom {názov spoločnosti } nemá žiadny vplyv,
 • zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru dodávaného v zapečatenom obale, ak sa po dodaní nezapečatí,
 • novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na dodanie takýchto publikácií,
 • služieb v oblasti ubytovania okrem ubytovania, prepravy tovaru, prenájmu motorových vozidiel a donášky jedla a nápojov a služieb poskytovaných v súvislosti s trávením voľného času, vždy tam, kde je zmluvne dohodnutý konkrétny čas alebo časový úsek zmluvy od spoločnosti niceshops GmbH,
 • poskytovania digitálneho obsahu, ktorý nemá byť dodaný na fyzickom nosiči dát (napr. sťahovanie, e-knihy, ...), ak spoločnosť niceshops GmbH začala plniť zmluvu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 11 FAGG* (t. j. bol poskytnutý digitálny obsah pripravený). Právo na odstúpenie od zmluvy však zaniká len v tých prípadoch, v ktorých ste povinní vykonať platbu podľa zmluvy, v ktorej ste zároveň
  • výslovne súhlasili so začiatkom plnenia zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • potvrdili, že ste si vedomí toho, že stratíte právo na odstúpenie od zmluvy v dôsledku predčasného začiatku plnenia zmluvy, a
  • niceshops GmbH Vám poskytla kópiu alebo potvrdenie v súlade s § 5 (2) alebo § 7 (3) FAGG*.

* FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz) – rakúsky zákon o obchodoch na diaľku

Nemáte tiež právo odstúpiť od zmlúv pri naliehavých opravách alebo údržbe, ak ste výslovne požiadali spoločnosť niceshops GmbH o návštevu za účelom vykonania týchto prác. Právo na odstúpenie od zmluvy však nie je vylúčené ani v prípade iných služieb, ktoré ste výslovne nepožiadali, alebo v prípade dodaného tovaru, ktorý nie je nevyhnutne potrebný ako náhradné diely na údržbu alebo opravu.

Dôsledky odvolania

Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy, je mu zhotoviteľ dlžný všetky platby, ktoré od objednávateľa obdržal, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že objednávateľ zvolil iný druh dodania, ako ponúka zhotoviteľ. , najlacnejší zvolil štandardné doručenie) bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď dodávateľovi bolo doručené oznámenie o Vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na túto úhradu zhotoviteľ používa rovnaký platobný prostriedok, ktorý objednávateľ použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ nebolo s objednávateľom výslovne dohodnuté inak; za žiadnych okolností nebude zákazníkovi táto splátka účtovaná. Dodávateľ môže odmietnuť vrátenie peňazí, kým nedostane tovar späť alebo kým zákazník nepredloží dôkaz o vrátení tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak k strate hodnoty tovaru došlo v dôsledku toho, že tovar bol používaný spôsobom, ktorý nie je potrebný na kontrolu kvality, zodpovedá za túto stratu hodnoty zákazník.

Zákazník vráti tovar bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď informoval zhotoviteľa o odstúpení od tejto zmluvy.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
E-mail: slovensko@pureskinfood.net
Tel.:

Lehota je dodržaná, ak zákazník odošle tovar pred uplynutím lehoty 14 dní.

Vrátenie tovaru z nasledujúcich krajín je bez poplatku:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Estónsko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko

Za vrátenie tovaru z Talianska, Švajčiarska a iných krajín, ktoré nie sú uvedené vyššie, musíte zaplatiť.

Deje sa tak z obchodných, právnych a logistických dôvodov a bez akéhokoľvek úmyslu diskriminácie.

Podrobné informácie o vrátení tovaru nájdete tu: https://www.pureskinfood.sk/info/pomoc-k-navrate-tovaru

Koniec odvolania.

Ceny

Ceny všetkých produktov sú celkové ceny; zahŕňajú daň z pridanej hodnoy (DPH).

V prípade pochybností nie je DPH ešte zahrnutá. Platia sumy uvedené v čase objednávky.

Platba sa uskutočňuje prevodom na účet určený dodávateľom. To, či sa platba uskutoční mesačne (trvalý záväzok) alebo jednorazovo (cieľový záväzok), závisí od dohody medzi dodávateľom a zákazníkom.

Náklady na dopravu

K uvedeným cenám výrobkov sa pripočítavajú aj náklady na dopravu. Od určitej hodnoty objednávky to neplatí. Viac o výške nákladov na dopravu a prahovej hodnote sa dozviete v ponukách. Zhotoviteľ informuje zákazníka znova o cenách, daniach a nákladoch na prepravu v súhrne objednávky pred dokončením objednávky. Príslušná daň je zahrnutá v nákladoch na prepravu.

Pri platbe na dobierku je potrebné uhradiť aj poplatok za dobierku (poplatok za službu, ktorá zhromažďuje náklady na faktúru a peniaze sú následne zaslané priamo predajcovi). Tento poplatok sa zákazníkovi neúčtuje, musí ho zaplatiť priamo doručovateľovi.

Ďalšie informácie o platbe a preprave nájdete na webových stránkach dodávateľa.

Podmienky doručovania

Pokiaľ nebude dohodnuté inak, bude doručenie vykonané na adresu uvedenú zákazníkom. Dodávame aj do odberných miest.

Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa vtedy, keď sa tovaru zmocnil on alebo tretia strana oprávnená na jeho prevzatie (ktorá nie je prepravcom).

Predpokladaná doba dodania je uvedená priamo v nákupnom košíku. Pri platbe vopred začína dodacia lehota plynúť jeden deň po prijatí sumy na bankový účet niceshops GmbH. V prípade platby na dobierku alebo nákupu na účet plynie dodacia lehota jeden deň po dni uzavretia zmluvy. V ostatných prípadoch začína dodacia lehota jeden deň po prijatí objednávky.

Spoločnosť niceshops GmbH nie je zodpovedná za prekážky dodania v oblasti dodávateľov alebo výrobcov. Ak je dodanie alebo dodržanie dohodnutej dodacej lehoty nemožné z dôvodu okolností, za ktoré spoločnosť niceshops GmbH nenesie zodpovednosť, je spoločnosť niceshops GmbH oprávnená úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy. niceshops GmbH bude o tom zákazníka okamžite informovať. Nároky na náhradu škody sú v tomto prípade vylúčené za predpokladu, že nemožno preukázať, že spoločnosť niceshops GmbH bola zavinená. Pred začatím procesu objednávky bude zákazník informovaný o existujúcich obmedzeniach dodania.

niceshops GmbH môže poslať zákazníkovi „produkt zadarmo“ na dobrovoľnej báze. Zákazník nemá nárok na tento bezplatný produkt. Produkty zadarmo sa dodávajú pod podmienkou, že zákazník neodstúpi od zmluvy. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy v tomto zmysle, musí zákazník tento bezplatný produkt vrátiť spoločnosti niceshops GmbH.

Termín splatnosti a výhrada vlastníctva

Nároky zhotoviteľa sú splatné pri vystavení faktúry, najskôr však pri prevzatí tovaru. Ak nároky nebudú uhradené do štrnástich dní, bude dodávateľ požadovať od dátumu splatnosti 4 % zákonný úrok z omeškania ročne. Ak je zákazníkom podnikateľ, výška úroku z omeškania vychádza z § 456 UGB (rakúsky obchodný zákonník).

Všetky tovary dodané dodávateľom zostávajú majetkom až do úplného zaplatenia. Predaj tovaru zákazníkom tretej osobe pred úplným zaplatením si vyžaduje predchádzajúci súhlas dodávateľa.

Pokiaľ objednávateľ neprevzal tovar podľa dohody (oneskorenie prevzatia), je dodávateľ oprávnený tovar buď uskladniť, za čo môže byť účtovaný poplatok za skladovanie vo výške 0,1 % z hrubej sumy faktúry za každý kalendárny rok alebo jeho časť, alebo predložiť tovar na súd na náklady a riziko zákazníka.

Platobné podmienky

Spoločnosť niceshops GmbH akceptuje spôsoby platby uvedené v internetovom obchode.

Záruka

Ak nie je uvedené inak, platia všeobecné zákonné ustanovenia.

Záruka je vylúčená na vady spôsobené zákazníkom. To platí najmä v prípade neodbornej manipulácie, nesprávnej obsluhy alebo neoprávnených pokusov o opravu.

Ak je tovar dodávaný so zjavným poškodením pri preprave, je zákazník povinný tieto chyby bezodkladne nahlásiť doručovateľovi a okamžite nás kontaktovať. Neposkytnutie reklamácie alebo nekontaktovanie nemá žiadny vplyv na zákonné záručné nároky spotrebiteľov a slúži iba na podporu dodávateľa pri uplatňovaní jeho nárokov voči spoločnosti poverenej doručením alebo poisťovacej spoločnosti.

Pokiaľ existuje záruka výrobcu, musí si zákazník uplatniť nároky z toho vyplývajúce priamo u výrobcu. Ak je zákazník spotrebiteľ, musí mu byť táto záruka oznámená písomne alebo na inom trvalom nosiči dát, ktorý má k dispozícii (napr. e-mail).
Zodpovednosť spoločnosti niceshops GmbH zo záruky výrobcu je vylúčená. Záručné povinnosti spoločnosti niceshops GmbH nie sú obmedzené zárukou žiadneho výrobcu.

Zhotoviteľ nezaručuje, že fotografie zverejnené v internetovom obchode sú totožné so skutočne dodaným tovarom.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Nároky zákazníka na náhradu škody voči spoločnosti niceshops GmbH sú vylúčené, pokiaľ spoločnosť niceshops GmbH alebo jej zástupcovia nekonali úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

Výška zodpovednosti je obmedzená na škody, ktoré sa zvyčajne dajú predvídať v čase uzavretia zmluvy.

Zhotoviteľ nenesie voči spoločnostiam zodpovednosť za ušlý zisk.

Zodpovednosť za škodu na živote a zdraví, za nedbanlivosť alebo úmyselné porušenie základných zmluvných povinností alebo v rozsahu podľa zákona o zodpovednosti za výrobky zostáva nedotknutá.

Zhotoviteľ nie je zodpovedný, ak nemôže splniť svoje povinnosti zo zmluvného vzťahu v dôsledku okolností, za ktoré on alebo jeho zástupca nie sú zodpovední. Týka sa to okrem iného nedostatočnej dostupnosti energetických alebo telekomunikačných služieb a z dôvodu vyššej moci.

Ochrana údajov

Ustanovenia o ochrane údajov sú obsiahnuté vo Vyhlásení o ochrane údajov.

Zhotoviteľ upozorňuje na skutočnosť, že údaje zákazníka môžu byť spracované na reklamné účely na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR). Zákazník môže proti tejto forme spracovania údajov kedykoľvek namietať (čl. 21 ods. 2 GDPR).

Zmeny všeobecných obchodných podmienok/právo na zmeny

Sme oprávnení jednostranne meniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ je to nevyhnutné na vylúčenie následných narušení ekvivalencie alebo na prispôsobenie sa zmeneným právnym alebo technickým rámcovým podmienkam. O akejkoľvek zmene budeme zákazníka informovať zaslaním obsahu zmenených predpisov na poslednú známu e-mailovú adresu zákazníka. Zmena sa stáva súčasťou zmluvy, ak zákazník nevznesie námietku proti zahrnutiu do zmluvného vzťahu v písomnej alebo textovej podobe do šiestich týždňov od prijatia oznámenia o zmene. Takáto následná zmena nemôže pre zákazníka znamenať nevýhodu.

Zmluvný jazyk

Jazykom dostupným na uzavretie zmluvy je nemčina.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Tento zmluvný vzťah je založený na rakúskom práve a považuje sa za dohodnutý. Táto voľba práva však nesmie viesť k tomu, že bude spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú kogentné ustanovenia jeho krajiny pobytu (porovnaj článok 6 ods. 2 nariadenia Rím I). Uplatňovanie Dohovoru OSN o medzinárodnom predaji tovaru (Dohovor OSN o predaji) a referenčných noriem je vylúčené.

Výlučným miestom súdnej jurisdikcie je Graz. Ak je zákazníkom spotrebiteľ a má bydlisko alebo obvyklé bydlisko v tuzemsku alebo v ňom pracuje, je možné ho žalovať iba na súdoch, v obvodoch ktorých sa nachádza jeho bydlisko, obvyklé bydlisko alebo miesto výkonu práce.

Arbitrážna komisia a riešenie sporov online

V prípade sporu je tu možnosť, že sa môžeme zúčastniť arbitrážneho konania ombudsmana online: https://ombudsmann.at/

Ak máte problémy, môžete podať sťažnosť prostredníctvom tejto platformy a nechať ju vybaviť nezávislým orgánom na riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naša e-mailová adresa: slovensko@pureskinfood.net

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

Jedinečné identifikačné číslo (UIN) spoločnosti niceshops GmbH pre obaly vo Francúzsku je: FR223591_01OTUG.