Vo všeobecnosti

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi niceshops GmbH a zákazníkmi, ktorí sú podnikateľmi. Okrem toho platia aj osobitné podmienky a poznámky k jednotlivým výrobkom uverejnených v príslušných cenníkoch.

Tieto podmienky sú výslovne určené len pre kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi (§ 1 UGB). U spotrebiteľských objednávkach platia výhradne všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov.

Ponuky sú vždy bezplatné, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Zákazník zostáva viazaný na objednávku na 1 mesiac.

Ak dodací list obsahuje rozšírenia, obmedzenia, alebo iné zmeny zákazníci budú o tom písomne ​​informovaní. Súhlas zákazníka sa považuje za daný, ak zákazník nepredloží písomnú námietku.

Ceny / Platba

Ak neexistuje osobitná dohoda, platia ceny poďľa aktuálneho cenníka v dobe vyexpedovania tovaru plus daň z pridanej hodnoty. Minimálna hodnota objednávky bude uvedená v cenníku. Pri objednávkach pod minimálnou hodnotou tovaru môžu byť uplatnené doplňujúce poplatky za osobitné balenie ako aj odvoz. V tomto prípade, bude zákazník informovaný ešte pred vyexpedovaním tovaru. Pri zásielkách, ktoré si vyžadujú prepravu pomocou paliet, platia osobitné poplatky za prepravu.

V prípade neexistencie samostatnej dohody sú naše faktúry splatné do 14 dní od prijatia tovaru bez akejkoľvek zrážky.

V prípade nezaplatenia faktúr od dátumu ich splatnosti, máme nárok na úroky z meškania vo výške 10% z kúpnej ceny.

Upozorňujeme, že zmluva je ukončená až po obdržaní potvrdenia našou spoločnosťou!

Pri prvých troch objednávkach požadujeme platbu vopred. Od štvrtej objednávky môžu byť dohodnuté aj iné platobné metódy, ak neexistujú žiadne oprávnené dôvody, ako napr. oneskorené platby. Platba vopred má byť vykonaná následovne: celá suma musí byť zaplatená do 7 pracovných dní od dátumu vystavenia faktúry. V prípade, že faktúra nebude uhradená do lehotnej doby, objednávka môže byť zrušená bez ďalšieho upozornenia.

Zákazník je oprávnený zadržať platby, alebo vykonať vzájomné vyúčtovanie pohľadávok a záväzkov len vtedy, ak boli vzájomné nároky uznané, alebo právne schválené.

Dovoz

Riziko sa prenesie na zákazníka hneď, ako odovzdáme tovar dopravcovi / prepravcovi.

Vo všeobecnosti sa usilujeme dodržať uvedené doručovacie lehoty. Avšak vás musíme upozorniť aj na to, že môže dôjsť k výnimkám a že naše informácie nie sú záväzné.

Vyššia moc, neočakávané oficiálne požiadavky ako aj ďalšie okolnosti, ktoré neboli zapríčinené našou spoločnosťou, najmä ťažkosti pri nákupe materiálov, nás oslobodzujú od povinnosti doručenia tovaru počas uvedených lehôt. Ak je splnenie zmluvy z vyššie uvedených dôvodov neprimerané, vyhradzujeme si právo z danej zmluvy odstúpiť. V tomto prípade je kupujúci taktiež oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Keď nám zákazník po troch týždňoch - pri zohľadnení zákonných výnimiek - stanoví primeranú, ale najmenej 30-dňovú lehotu na splnenie našich záväzkov a naša spoločnosť túto lehotu nedodrží.môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí byť stanovené písomne a musí obsahovať informáciu o tom, že prijatie tovaru bude po uvedenom termíne zamietnuté.

Miesto plnenia záväzkov a miesto ich nápravy je sídlo spoločnosti niceshops GmbH.

Používanie licencovaných značiek a práv duševného vlastníctva

niceshops GmbH poskytuje aktuálne informácie a materiál k zmluvným výrobkom. Tento obrazový a textový materiál o značke ako aj o jej výrobkoch môže byť použitý bežným spôsobom. V prípade, že zákazník plánuje uskutočniť väčšie reklamné kampane, alebo potrebuje ďalšie informácie, prosíme zákazníka nás vopred o tom informovať.

Výhrada vlastníckych práv

Vyhradzujeme si všetky vlastnícke a autorské práva k dizajne, fotografiám, grafickým materiálom vrátane informácií v elektronickej forme - tieto nesmú byť sprístupnené tretím stranám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Vyhradzujeme si všetky vlastnícke práva k tovaru až do prijatia celkovej výšky platby za objednávku. Zákazník nesmie počas tohto obdobia priradiť tovar ako zábezpeku, zálohovať alebo ho predávať.

Ďalej si vyhradzujeme vlastnícke práva k tovaru až do úplného zaplatenia všetkých nárokov, vrátane budúcich pohľadávok, vrátane vedľajších pohľadávok vyplývajúcich z obchodného vzťahu a zostatkov na bežných účtoch.

V dôsledku zachovania vlastníctva máme nárok na vyhradený tovar a zákazník je povinný odovzdať majetok, ak odstúpime od zmluvy. Ak zákazník koná v rozpore so zmluvou, najmä pokiaľ ide o platobnú neschopnosť, alebo vyhlásenie konkurzu, je to naše právo na vrátenie tovaru, alebo prevod nárokov na zberateľa tretej strany.

Zákazník je povinný nás ihneď informovať o zabavení tovaru treťou stranou a znáša všetky náklady.

Záruka a zodpovednosť za vady

Právo kupujúceho uplatniť nárok za nedostatky a vady vychádza z toho, že plní svoju povinnosť podľa § 377 UGB. Zamietnutý tovar musí byť nepoškodený, kompletný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale, spolu s príslušenstvom ako aj nepredaný ďalej tretím osobám. Ďalší predaj sa považuje za schválenie tovaru a vylučuje nároky za nedostatky v tomto ohľade.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia balenia, alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

Každá podmienená zmena vo veľkosti, obsahu, materiáloch, hmotnosti alebo farbe je povolená v rámci priemyselnej tolerancie.

Pre hmotné a právne vady dodávky poskytujeme nasledovné vylúčenie ďalších nárokov - v súlade s predpismi o zodpovednosti za týchto podmienok - nasledovne:

 • Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Kupujúci, ktorý je podnikateľom je povinný reklamáciu bezodkladne
 • V rámci zákonných ustanovení má zákazník právo odstúpiť od zmluvy - pri zohľadnení zákonných výnimiek ako je primeraná lehota min 30 dní na bezplatné odstránenie chyby. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.
 • Záruka neplatí v nasledujúcich prípadoch: nevhodné alebo nesprávne použitie, prirodzené opotrebovanie (najmä balenie), nesprávne alebo nedbanlivé spracovanie alebo skladovanie, chemické alebo environmentálne vplyvy - v prípade, že nevznikli našim zapričinením.

Záruka

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou

Vrátenie tovaru

Predávajúci si vyhradzuje právo prebrať vrátny tovar len po predchádzajúcom písomnom potvrdení.

Na vrátenie tovaru sa vzťahujú nasledujúce pravidlá:

 • (Čiastočná) úhrada závisí od stavu vráteného tovaru
 • Vrátený môže byť iba tovar zakúpený od spoločnosti niceshops GmbH. Návrat tovaru sa uskutočňuje až po predchádzajúcom výslovnom, písomnom potvrdení spoločnosťou niceshops GmbH.
 • Tovar, po uplynutí jeho záručnej doby, nemôže vrátený ani vymenený. Bezplatná náhrada sa vzťahuje iba na výrobky, u ktorých sa nedá dokázať, že sú použité alebo predané kvôli chybám pri výrobe, preprave alebo balení.

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, podľa príslušných právnych predpisov

Obchodné údaje

Zákazník sa zaväzuje predajcovi oznámiť bezodkladne zmeny obchodných údajov, ako sú napríklad zmeny bankových údajov, premiestnenie, lízing alebo predaj podniku.

Zmena všeobecných zmluvných podmienok /

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP). Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Zákazník bude o zmenách informovaný aj prostredníctvom elektronickej správy, ktorá mu bude zaslaná na ním uvedenú emailvú adresu.
Zmena sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ak zákazník v priebehu šiestich týždňov od oznámenia zmenu písomne neodmietne.

Záverečné ustanovenia

Ustanovenia o ochrane údajov sú zahrnuté v súbore o ochrane osobných údajov. Ak by niektoré ustanovenie týchto podmienok nebolo účinné, platnosť ostatných ustanovení zostane nedotknutá.

Zmluvný jazyk je nemecký. Na zmluvný vzťah sa vzťahuje rakúske právo. Miestom príslušnosti je príslušný súd v Grazi.